Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. ALICI
Ad / Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
e-posta adresi:
1.2. SATICI
Başlık:
Adres:
Telefon:
Faks:
e-posta adresi:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca da Ürün(lerin) satış / satın alma ve teslimat ile ilgili tüm diğer ilgili mevzuat ve uygulamaları Alıcı tarafından elektronik ortam üzerinden web sitesi ve e posta yoluyla siparişte belirtilen özellikleri ve satış fiyatı ile belirlemektir.www.saudeistanbul.com(bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır)
3. SÖZLEŞMEYE TABİ ÜRÜNLER
3.1 ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, satış fiyatı ve teslimat bilgileri aşağıda verilmiştir;

Ödeme şekli ve Planı:
Alıcı / Alıcı:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
Ürün(ler) yukarıda belirtilen alıcının adresine teslim edilecektir. Teslim anında alıcı hazır bulunmayacak olsa bile, satıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle, ürünün alıcı tarafından geç alınmasından, kargo şirketine atfedilebilecek teslimatındaki gecikmeden ve/ veya Ürünün satıcıya iade edilmesinden kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar yalnızca alıcı tarafından karşılanacaktır.
Kargo ücreti: kargo ücreti sipariş bedeline eklenecek ve müşteri tarafından ödenecektir. Ürün fiyata dahil değildir.
3.2-ödeme şekli: kredi kartı ve taksitli işlem (lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)
Yukarıdaki bölümde, bankanıza iletilecek sipariş tutarını ödemek için kaç taksit kullanılacağı belirtilmiştir.
ALICI, vadeli satışların sadece bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılabilir gerçeğine dayanarak, kabul, beyan ve faiz ödemeleri ve gecikme faizleri ile ilgili madde Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi uyarınca uygulanacaktır.Faiz oranları ve ayrı ayrı banka ile gecikme çıkarlarına ilişkin bilgileri teyit eder ve bunu taahhüt eder. Taksitli işlemlerde alıcı ile ilgili kartı veren banka arasında akdedilen sözleşme hükümleri uygulanır. Kredi kartının ödeme tarihleri de anlaşma gereği banka ile alıcı arasında belirlenecektir. Alıcı, banka tarafından gönderilecek hesap özetindeki Taksit ve ödeme sayısını takip etme hakkına sahiptir.

4. GENEL KOŞULLAR
4.1. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Sözleşme konusu Ürünler, alıcının satıcıya olan mesafesine bağlı olarak web sitesindeki ön bilgilerde belirtilen süre içinde alıcı tarafından belirlenecek alıcıya veya gerçek/ tüzel kişiye teslim edilecektir.Bu süre yasal olarak izin verilen teslimat süresini 30 günü geçmemelidir.
4.4. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, sipariş edilen ürünün satıcıya atfedilemeyen herhangi bir nedenle alıcıya teslim edilmemesinden sorumlu tutulamaz.
4.5. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.7. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı iptal hakkını kullanacaksa veya sözleşmeye konu Ürün herhangi bir nedenle temin edilemeyebilirse veya Hakem Heyeti tarafından siparişin bedelinin tüketiciye iade edilmesine karar verilecekse, tutarın kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır:
Banka, ödemede alıcının tercih ettiği taksit sayısı doğrultusunda iadeyi taksitle gerçekleştirebilir. Ürün bedelinin satıcı tarafından bankaya tek bir tutarda ödenmesinden sonra; taksitlerin alıcının kredi kartına iade edilmesi için banka, işlemde yer alan Taraflardan herhangi birine herhangi bir sorun yaşanmaması için iade edilen tutarı taksitle hesaba aktarabilir. Taksitlerin tutarları kartın beyan tarihleriyle uyuşmayacaksa, her ay 1 iade karta yansıtılacak ve taksitlerin sona ermesinden sonra alıcı tarafından iade tarihinden önce ödenen taksitlerin sayısı bundan sonra yansıtılacak ve borçlarından düşülecektir.
Kredi kartı ile ödenen mal ve hizmetlerin iadesi halinde satıcı, banka ile yaptığı anlaşma uyarınca tahsil edilen tutarı nakit olarak iade edemez. Kredi kartına iade, tutarın satıcı tarafından tek tutarda iade edilmesi üzerine banka tarafından yukarıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır.
Kapıda ödeme veya banka havalesi / EFT Havalesi yoluyla yapılan ödemelerde iade, müşterinin belirlediği banka hesabına Banka Havalesi yoluyla gerçekleştirilecektir (hesap sahibi faturada adı geçen kişi olmalıdır).
5. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLAR
Alıcı, kredi kartıyla yapılan işlemlerle ilgili herhangi bir ödeme yapamazsa, kendisi ile banka arasında akdedilen kredi kartı sözleşmesi uyarınca faiz tutarını ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda banka geçerli yasal yolları kullanabilir; alıcıdan herhangi bir yasal masrafın ve avukatlık ücretinin iadesini talep edebilir ve alıcı, her halükarda, borcun alıcı tarafından gecikmiş olarak yerine getirilmesi nedeniyle satıcının uğradığı kayıp ve zararları ödemeyi kabul eder.

6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI
Alıcı; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
Cayma hakkının kullanılması halinde:
Fatura ibrazı gereklidir.
(i) fatura;
Önemli uyarı: ürünlerin faturası tüzel kişiye verilmiş ise, iade eden kuruluş tarafından düzenlenen iade faturası ile iade edilmelidir. İşletmelere verilen sipariş iadeleri, söz konusu iade faturası olmadan tamamlanmayacaktır.
(ii) varsa kutu, paket ve standart aksesuarlar,
alıcıya veya alıcı tarafından ürünle birlikte belirtilecek kişi/ kuruluşa, herhangi bir eksik öğe olmaksızın.
Satıcı, cayma bildiriminin alınmasından itibaren 10 gün içinde toplam bedeli ve alıcıya taahhüt/ borç oluşturan belgeleri 10 gün içinde teslim edecek ve iade edilen ürünleri 20 gün içinde alacaktır.

7. CAYMA HAKKINA İZİN VERİLMEYEN ÜRÜNLER
Özellikleri doğrultusunda iade edilemeyen ürünlerin, tek kullanımlık ürünlerin, deformasyona uğramış yada kullanıcı hatası nedeniyle zarara uğramış ürünlerin iade edilmesine izin verilmez.
Aşağıdaki ürünleri iade edebilmek için (i) ürünlerin ambalajının açılmamış olması, (ii) ürünün deforme olmaması (iii) ürünün kullanılmaması ve (iv) ürünün denenmemesi gerekmektedir.
Her türlü Mayo,Bikini,Bustiyer,Tayt,Tulum,Ayakkabı.

8. EKSİK ÜRÜNLERİN TESLİMİ DURUMUNDA RAPOR VERİLMESİ
Alıcı birden fazla ürün satın aldıysa, satıcı kargoyu kısmen gönderme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, faturada belirtilen Ürün sayısına uyup uymadığını Ürün sayısını kontrol etmekle yükümlüdür. Satıcı, herhangi bir kısmi konsinye teslimatı için ayrı bir fatura düzenleyecektir. İlgili faturada belirtilen ürün sayısı sevkiyatta yer almıyorsa, alıcı kargo görevlisinden eksik teslimat için bir rapor vermesini istemekle yükümlüdür. Aksi takdirde faturada belirtilen Ürün sayısı tamamen ve eksik kalem olmaksızın alıcıya teslim edilmiş sayılır.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI YETKİSİ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

10.YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: